ค่าพารามิเตอร์น้ำเสียคืออะไร วิเคราะห์น้ำเสียสำคัญไหมการวิเคราะห์น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างมาก น้ำเสียเราอาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอาจมีสารปนเปื้อน โลหะหลักปะปนออกมา สิ่งสกปรก สิ่งปนเปื้อนอาจเป็นสารอินทรีย์ หรือสารอนินทรีย์ต่างๆ น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผลิต การล้างเครื่องจักร ล้างวัตถุดิบ การระบายความร้อน ฯลฯ สารเคมีบางอย่างไม่มีสี จึงไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หากไม่วิเคราะห์น้ำเสียจะส่งผลกระทบอย่างไร มีสารเคมี หรือสิ่งปกเปื้อนน่ารังเกียจ หรืออาจไม่มีสี ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า สร้างผลกระทบต่อชุมชนไม่สามารถใช้น้ำอุปโภค บริโภคได้ เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ำและบริเวณใกล้เคียง ทำให้เสียความสมดุลทางธรรมชาติ มีอันตรายด้านสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค พาหะนำโรคต่างๆ แพร่กระจายสู่พืช สัตว์และมนุษย์ น้ำเสียทำลายด้านทัศนียภาพ โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับการท่องเที่ยวและการคมนาคม เห็นไหมว่าการวิเคราะห์น้ำเสียนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อไม่ให้น้ำเสียเหล่านั้นถูกปล่อยออกสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม สร้างผลกระทบในวงกว้าง เมื่อได้รู้แล้วว่าการวิเคราะห์น้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ต่อมาเราจะพูดถึงค่าพารามิเตอร์น้ำเสีย ค่าพารามิเตอร์น้ำเสีย  คืออะไร ค่าพารามิเตอร์น้ำเสีย คือ ตัวที่กำหนดชี้วัดค่าของน้ำว่าเป็นน้ำดีหรือน้ำเสีย ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของน้ำ มีหลายตัวชี้วัด ภายในห้องปฏิบัติการจะมีการวิเคราะห์น้ำเสียและตรวจสอบคุณภาพน้ำหลักๆ คือ 4 พารามิเตอร์ ได้แก่ การหาค่า pH, หาค่าบีโอดี, หาค่าซีโอดี, หาค่าของแข็งแขวนลอย ซึ่งแต่ละพารามิเตอร์จะมีค่าพารามิเตอร์แตกต่างกันออกไป โดยกฎกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดค่ามาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรมไว้แล้ว ฉบับที่ […]