ค่าพารามิเตอร์น้ำเสียคืออะไร วิเคราะห์น้ำเสียสำคัญไหม


วิเคราะห์ น้ำ เสีย

การวิเคราะห์น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างมาก น้ำเสียเราอาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอาจมีสารปนเปื้อน โลหะหลักปะปนออกมา สิ่งสกปรก สิ่งปนเปื้อนอาจเป็นสารอินทรีย์ หรือสารอนินทรีย์ต่างๆ น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผลิต การล้างเครื่องจักร ล้างวัตถุดิบ การระบายความร้อน ฯลฯ สารเคมีบางอย่างไม่มีสี จึงไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

หากไม่วิเคราะห์น้ำเสียจะส่งผลกระทบอย่างไร

  • มีสารเคมี หรือสิ่งปกเปื้อนน่ารังเกียจ หรืออาจไม่มีสี ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า สร้างผลกระทบต่อชุมชนไม่สามารถใช้น้ำอุปโภค บริโภคได้
  • เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ำและบริเวณใกล้เคียง ทำให้เสียความสมดุลทางธรรมชาติ
  • มีอันตรายด้านสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค พาหะนำโรคต่างๆ แพร่กระจายสู่พืช สัตว์และมนุษย์
  • น้ำเสียทำลายด้านทัศนียภาพ โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับการท่องเที่ยวและการคมนาคม

เห็นไหมว่าการวิเคราะห์น้ำเสียนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อไม่ให้น้ำเสียเหล่านั้นถูกปล่อยออกสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม สร้างผลกระทบในวงกว้าง เมื่อได้รู้แล้วว่าการวิเคราะห์น้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ต่อมาเราจะพูดถึงค่าพารามิเตอร์น้ำเสีย

ค่าพารามิเตอร์น้ำเสีย  คืออะไร

ค่าพารามิเตอร์น้ำเสีย คือ ตัวที่กำหนดชี้วัดค่าของน้ำว่าเป็นน้ำดีหรือน้ำเสีย ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของน้ำ มีหลายตัวชี้วัด ภายในห้องปฏิบัติการจะมีการวิเคราะห์น้ำเสียและตรวจสอบคุณภาพน้ำหลักๆ คือ 4 พารามิเตอร์ ได้แก่ การหาค่า pH, หาค่าบีโอดี, หาค่าซีโอดี, หาค่าของแข็งแขวนลอย ซึ่งแต่ละพารามิเตอร์จะมีค่าพารามิเตอร์แตกต่างกันออกไป โดยกฎกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดค่ามาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรมไว้แล้ว ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539

ยกตัวอย่างเช่น

  • ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0
  • ของแข็งแขวนลอยไม่มากกว่า 50 mg/l หรืออาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำทิ้ง แหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ต้องไม่มากกว่า 150 mg/l
  • ค่าบีโอดี ไม่มากกว่า 20 mg/l หรืออาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำทิ้ง แหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ต้องไม่มากกว่า 60 mg/l
  • ค่าซีโอดี ไม่มากกว่า 120 mg/l หรืออาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำทิ้ง แหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ต้องไม่มากกว่า 400 mg/l

การวิเคราะห์น้ำเสีย มีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้ทราบถึงคุณภาพน้ำจนนำไปสู่ขั้นตอนการจัดการน้ำเสีย เพื่อไม่ใช้ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม การตรวจติดตามคุณภาพน้ำตามค่าพารามิเตอร์การปล่อยน้ำทิ้งต้องมีเครื่องมือที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ ปัจจุบันมีผู้ให้บริการวิเคราะห์น้ำเสียเลือกบริษัทที่เชื่อถือได้และมีประสบการณ์